THE STATEMENT OF OUR FAITH
  (ANG KAPAHAYAGAN NG AMING PANANAMPALATAYA)
  • We believe in the sixty-six books of the Bible as the inspired Word of God.
   Kami ay naniniwala sa animnapu at anim na mga aklat ng Biblia bilang kinasihang Salita ng Diyos.
   (2 Tim 3:16-17; 2 Pet. 1:20&21)
  • We believe in one God revealed in three Persons: God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. They are equal in every attribute, executing separate but coordinating offices in the redemption of man.
   Kami ay naniniwala sa iisang Diyos na nahayag sa tatlong Persona: Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Sila ay magkakapantay-pantay sa lahat ng katangian at gumagawang magkakahiwalay ngunit magkaka-ugnay para sa kaligtasan ng tao.
   (Gen. 1:26; Exodus 3:14; Mark 12:29; John 8:58; John 10:30; John 14:16-17a; Acts 5:3-4; 2 Cor. 13:14; 1 Tim. 1:17; Hebrews 1:8)
  • We believe in God the Son who came in human flesh, born by a virgin who was overshadowed by the power of the Most High. He died on behalf of sinners and came back to life on the third day and is now seated at the right hand of God the Father interceding on our behalf.
   Kami ay naniniwala sa Diyos Anak na dumako sa daigdig na nagkatawang tao, ipinanganak ng isang birhen na nilukuban ng kapangyarihan ng Kataas-taasang Diyos. Siya ay namatay para sa mga makasalanan at nabuhay na muli sa ikatlong araw at ngayon ay nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama at patuloy na namamagitan para sa ating kapakanan.
   (Matt. 1;18 & 23; Rom. 5:8; Rom. 8:34; Phil. 2:6-11; 1 Tim. 2:5; Heb. 4:14; Heb. 7:25; 1 John 2:1 & 2
  • We believe in the baptism of the Holy Spirit. He distributes spiritual gifts just as He determines for the edification of the church.
   Kami ay naniniwala sa bautismo ng Espiritu Santo. Siya ay namamahagi ng espirituwal na kaloob ayon sa Kanyang nais tungo sa ikatitibay ng Iglesya.
   (Rom. 12:6-8; 1 Cor. 12:7-11; Eph. 4:11-13)
  • We believe in the fall of man resulting from the disobedience of Adam. For a man to be restored to God, he has to be born again. He needs to have faith in Jesus Christ as his personal Savior and Lord to have everlasting life.
   Kami ay naniniwala na ang sangkatauhan ay napahiwalay sa Diyos bunga ng pagsuway ni Adan. Upang ang tao ay mapanumbalik sa Diyos, kinakailangang siya ay ipanganak na muli. Kinakailangan niyang magkaroon ng pananampalataya kay Hesu Kristo bilang kanyang sariling Tagapagligtas at Panginoon upang makamit niya ang buhay na walang hanggan.
   (Gen. 3:17-19, 23; John 1:12; John 3:3; John 3:16; Rom. 3:23; Rom. 5:12; Rom. 6:23; 1 John 5:11-12)
  • We believe in water baptism by immersion and the observance of the Lord's Supper.
   Kami ay naniniwala sa pagpapabautismo sa tubig sa pamamagitan ng paglubog at pagganap ng Banal na Hapunan ng Panginoon.
   (Matt. 28:19; Rom. 6:1-4; 1 Cor. 11:23-26; Col. 2:12)
  • We believe that heaven is the habitation of God, where the Lord Jesus Christ went to prepare a place for the believers. This is an actual place where the believers will dwell eternally.
   Kami ay naniniwala sa langit na tahanan ng Diyos, kung saan ang Panginoong Hesu Kristo ay naparoon upang paghandaan ng tirahan ang mga mananampalataya. Ito ay isang tiyak na lugar kung saan ang mananampalataya ay maninirahan nang walang hanggan.
   (John 14:2&3)
  • We believe that hell is an actual place of damnation prepared by God for Satan and his followers. Those who do not have faith in the Lord Jesus Christ will also be thrown into hell.
   Kami ay naniniwala na ang impiyerno ay isang tiyak na lugar ng kaparusahan na inihanda ng Diyos para kay Satanas at sa kanyang mga tagasunod. Ang mga walang pananampalataya sa Panginoong Hesu Kristo ay itatapon din sa impiyerno.
   (Matt. 25:41; 2 Pet. 2:4&5; Rev. 20:14&15)
  • We believe in the second coming of the Lord Jesus Christ.
   Kami ay naniniwala sa ikalawang pagdating ng Panginoong Hesu Kristo.
   (Matt. 24:30, 36&37; Matt. 26:64; John 14:2-3; Acts 1:11; 1 Thess 4:16-17)